Sve vrste progresija su zasnovane na promeni položaja elemenata polazne karte sa odredjenom brzinom. Pri tome kako brzina kretanja elemenata, tako i smer mogu da se razlikuju od brzine i smera tačaka na realnoj nebeskoj sferi. Sa okultne tačke gledišta, natalna karta koja odražava položaj planeta u momentu rodjenja čoveka, od tog momenta je karta mikrokosmosa, unutrašnje Vaseljene čoveka.

Metod progresije je moguće uporediti sa radom časovnika, gde se kazaljke kreću različitom brzinom ( satna, minutna, i sekundarna kazaljka). Metod progresije je takodje moguće uporediti sa programom rada kompjutera i nazvati ga programom naše sudbine. 

Otuda je razumljivo, da sve vrste progresija se tehnički razlikuju jedna od druge brzinom i načinom kretanja elemenata našeg unutrašnjeg prostora. Pri tome, kao i u slučaju tranzita, smer progresije može biti direktan, upravljen u budućnost i obrnuto – usmeren ka prošlosti od trenutka rodjenja. U poslednjem slučaju radi se o tkz.regresijama.

Analiza progresija se svodi na analizu aspekata progresivnih elemenata radiksa.

Orbis progresivnih i direkcionih aspekata je 1′ stepen za sve elemente. Pri tome razmatraju se i vrhovi kuća i Crni Mesec ( kao element osmog polja).

Najvažniji u progresiji i direkciji su aspekti deljivi bez ostatka sa 30 stepeni, uporedo sa glavnim analiziraju se i dva minorna: polusextil (harmoničan) i kvinkuns ( disharmoničan).

PRIMARNE DIREKCIJE

Za ovu vrstu progresije je karakteristično sledeče: svi elementi se kreću jednakom brzinom, 1 stepen za godinu.

Fizički, a tačnije astronomski osnov ove progresije je povratak nebeske sfere za 4 minuta zvezdanog vremena za 1 stepen. Za 1 dan i noć, MC takodje menja svoj položaj za 1 stepen ( a faktički na 361) to jest 4 minuta i 1 dan i noć daju jednaku prostornu meru.

A za jednu tropsku godinu jednaku 365,2422 solarnih dana i noći, prolazi 366,2422 zvezdanih dana i noći, što označava jedan suvišan obrtaj zemlje oko svoje ose u odnosu na zvezde. To uslovljava jednaku prostornu meru za jedan dan i noć ( 1 obrt) i 1 godinu ( 1 suvišan obrt), to jest proporciju 1 dan i noć – 1 godina.

Upravo taj sistem odnosa 4minute – jedan dan i noć- 1 godina se nalazi u osnovi date progresije, dovodeći do simbolične promene položaja direkcionih elemenata za 1 stepen za 1 godinu. Ovaj metod se naziva simbolična ili primarna direkcija. On pleni svojom jednostavnošću, premeštaj na n-ti broj stepeni odgovora n-tom broju godina.

Analiza direkcije svodi se na razmatranje aspekata direkcionih elemenata sa elementima radiksa.Koristeći ovaj metod, treba imati u vidu, da njegova manifestacija nije uvek ubedljiva i ne obuhvata sve važne dogadjaje našeg života.

Osim toga, ako želimo da budemo precizni, elementi u ovoj vrsti progresije ne mogu da se kreću jednakom brzinom. Mesec daje pomeranje oko 1 stepena za 2 časa, ili 2 stepena za 4 minuta. Zato je i direkcijama potrebno uzeti u obzir dopunsko kretanje Meseca sa brzinom 2 stepena za godinu, što kroz 3o godina čini 0,5 stepeni, a kroz 60 godina – već 1 stepen. U rezultatima prognoza,zasnovanih na direkcijama Meseca, u drugoj polovini života moguće je napraviti grešku za celu godinu. Drugim rečima, realni dogadjaj će se desiti za 1 godinu ranije proračunatog.

Ne treba se takodje saglasiti sa ravnomernim kretanjem vrhova kuća pošto njihovo realno značenje je odredjeno značenjem MC.

U vezi sa tim direktan i obrnuti smer kretanja direkcionih elemenata je neravnomeran, u krajnjoj meri sa Mesecom i vrhove kuća horoskopa. Mada za planete i Sunce ta greška je toliko mala da se može zanemariti, i nema značaja, na primer, kreće li se Jupiter ka Uranu, ili Uran ka Jupiteru – rezultat je isti.

Kao i u slučaju tranzita treba obratiti pažnju na onu kuću u radiksu, u kojoj se nalazi direkcioni element.

 

 

Spread the love